FAQ | Firma w Anglii

FAQ

NIN (National Insurance Number), to brytyjski odpowiednik polskiego numeru PESEL i NIP. Podobnie, co polskie numery indentyfikacyjne

– NIN składa się z szyfru literowo-cyfrowego. Jeśli zamierzasz pracować, prowadzić firmę lub korzystać ze świadczeń socjalnych

na trenie Wielkiej Brytanii – numer ten będzie Ci niezbędny powinieneś wystąpić o jego nadanie w lokalnym Job Centre lub spróbować załatwić sprawę telefonicznie, pod numerem: 0845 600 0643.

Po wstępnej weryfikacji Twoich danych osobowych – zostaniesz poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów, tj. dowód osobisty, paszport, potwierdzenie o miejscu zamieszkania, itp., na podstawie których wydany zostanie dla Ciebie indywidualny numer NIN. Numer ten będzie Ci służył do identyfikacji składek zdrowotnych
i emerytalnych, odprowadzanych od Twoich dochodów i jednocześnie będzie Twoją kartą ubezpieczenia w UK. Pamiętaj, że w przypadku zagubienia karty NIN – będziesz zmuszony rozpoczynać procedurę jej wydania od samego początku.
Nie ma bowiem możliwości otrzymania duplikatu tego dokumentu.

Firmę, którą chcesz zarejestrować na terenie UK – możesz właściwie nazwać w sposób dowolny. Istnieje jednak kilka ograniczeń i zasad, których warto się trzymać. Przede wszystkim, kiedy w Wielkiej Brytanii chcesz założyć spółkę – w końcówce jej nazwy powinieneś umieścić: Limited lub skrót LTD.

Oprócz tego, nazwa Twojej angielskiej firmy nie powinna wprowadzać klienta w błąd, ani nasuwać określonych skojarzeń, np. że ma szczególne znaczenie dla kraju lub jest powiązana z jego rządem.

Ponadto, nazwa firmy/spółki powinna być poprawna pod względem językowym (język angielski) i całkowicie unikalna, tzn. nie zajęta dotychczas przez inną firmę. Oczywiście zawsze dobrze jest, jeżeli nazewnictwo jest łatwe w wymowie i zapamiętaniu dla przeciętnego Brytyjczyka, oraz kiedy, od razu można wywnioskować, czym w rzeczywistości zajmuje się Twoja firma.

HRMC w Wielkiej Brytanii jest tym samym, co US (Urząd Skarbowy) w Polsce. Jest to zatem instytucja odpowiedzialna przede wszystkim za pobieranie podatków. Oprócz tego jednak HMRC pobiera również składki na ubezpieczenie społeczne oraz wypłaca niektóre zasiłki, np. świadczenia rodzinne.

Do rejestracji firmy w UK potrzebny jest adres, pod którym firma ta zostanie wpisana do odpowiednich rejestrów. Pamiętaj, że pod ten właśnie adres przychodzić będzie Twoja korespondencja urzędowa oraz, że zostanie on podany do wiadomości publicznej. Adresu rejestracyjnego nie może stanowić numer skrytki pocztowej, a musi nim być faktycznie istniejący budynek. Nie musi to być jednak ten sam budynek, w którym firma rzeczywiście prowadzi działalność. Jeśli nie dysponujesz brytyjskim adresem, pod którym mógłbyś zarejestrować swoją firmę – możesz go otrzymać w ramach usług, jakie świadczymy dla naszych klientów. Z przyjemnością prześlemy Ci adres, który zagwarantuje sprawną rejestrację Twojego przedsiębiorstwa i będzie miejscem odbioru urzędowej korespondencji, np. w sprawie podatków lub składek na ubezpieczenie.

Podatki obowiązują na całym świecie. Jeśli prowadzisz spółkę LTD w Wielkiej Brytanii – jesteś zobowiązany odprowadzać Corporation Tax od uzyskanych zysków. Zyskiem brutto w firmie jest kwota przychodu pomniejszona o koszty jego uzyskania i to właśnie ta suma podlega opodatkowaniu.

Szczegółowemu wyliczeniu należności z tytułu Corporation Tax służy deklaracja podatkowa CT600. Deklarację należy składać po zakończeniu każdego roku finansowego, w przeciągu 12 miesięcy, od momentu jego zakończenia. Warto jednak, abyś nie zwlekał ze złożeniem deklaracji, bo na zapłatę należnego podatku masz jedynie 9 miesięcy od zamknięcia danego okresu rozliczeniowego. Wysokość Corporation Tax, to obecnie 20% Twoich firmowych zysków. Pamiętaj, że opodatkowaniu tym podatkiem dochodowym podlegają tak zyski generowane przez spółki LTD, jak i dochody niektórych organizacji (klubów, stowarzyszeń, spółdzielni) oraz nawet instytucji działających charytatywnie. Powinieneś także zdawać sobie sprawę, że Corporation Tax należy uiścić również wówczas, gdy Twoja firma ma siedzibę poza terytorium Zjednoczonego Królestwa, a w UK działa jedynie za pośrednictwem oddziału lub biura terytorialnego.

PAYE jest brytyjskim systemem podatkowym, odpowiadającym polskim zaliczkom, pobieranym przez pracodawców na podatek dochodowy. Dosłowne znaczenie sytemu brzmi: płatność przy wypłacie. Jeżeli jesteś pracownikiem w UK – Twój pracodawca jest zobowiązany odprowadzać do HMRC (odpowiednika polskiego Urzędu Skarbowego) należności z tytułu wypłaconych Ci świadczeń pieniężnych. Jeżeli natomiast prowadzisz na terenie Wielkiej Brytanii własną działalność gospodarczą i zamierzasz zatrudnić pracowników – jesteś prawnie zobligowany zgłosić to w brytyjskim HMRC na cztery tygodnie przed przyjęciem pierwszej osoby do pracy.

System PAYE umożliwia każdemu zatrudnionemu płatność należnego podatku w ratach, w przeciągu trwania danego roku finansowego. Zatem podobnie, co w Polsce – nie będziesz zmuszony do uregulowania należności podatkowych jednorazowo, po zamkniętym okresie rozliczeniowym. Wysokość potrąceń z wynagrodzeń, w systemie PAYE generuje wiele czynników. Jednak najbardziej znaczącym jest kwota Twoich zarobków brutto, czyli podstawa do opodatkowania.

Aktualnie, najpowszechniej rejestruje się w UK spółki LTD. Wynika to z prostej procedury i zmniejszonych wymagań formalnych. Do dokonania procesu rejestracyjnego wymagane są jedynie podstawowe dane osobowe oraz adresowe przedsiębiorcy. Jeśli jesteś inwestorem spoza Wielkiej Brytanii – zarejestruj swoją spółkę LTD online, bez konieczności odbywania długotrwałej podróży. Nasza firma gwarantuje szybką i sprawną rejestrację Twojego przedsiębiorstwa. Informacje o wszelkich danych niezbędnych do dopełnienia formalności rejestracyjnych poznasz wypełniając wniosek zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Każda spółka LTD musi mieć przynajmniej jednego dyrektora. Dane dyrektora spółki należy wskazać już w procesie rejestracji firmy. Oprócz dyrektora, spółka może posiadać także sekretarza, przy czym nie może być to jedna i ta sama osoba. Jeżeli w firmie jest dwóch dyrektorów – dopuszczalne jest, aby jeden z nich pełnił jednocześnie funkcję sekretarza. Zarówno dyrektor, jak i sekretarz spółki są jej pracownikami. W związku z czym przysługuje im wynagrodzenie za pracę i ciąży na nich obowiązek płacenia podatku oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Dyrektor spółki LTD wraz z jej sekretarzem tworzą zarząd. Zarząd jest mianowany przez udziałowców, według ich własnego uznania. Spółka może mieć tylko jednego udziałowca, który jednocześnie będzie pełnił funkcję dyrektora. Dyrektor nie musi spełniać wymogów formalnych pod względem wykształcenia, umiejętności, czasu pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, czy stanu majątkowego. Nie może on być jednak bankrutem, którego nie przywrócono do brytyjskich praw. Generalizując, dyrektorem spółki LTD może zostać każda osoba fizyczna, w wieku powyżej lat 16-tu. Górna granica wieku dyrektorów nie jest prawnie określona.

Nasza firma świadczy usługi pośrednictwa w rejestracji spółek drogą elektroniczną. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej – podałeś swój adres e-mail. To właśnie na ten adres prześlemy wszystkie dokumenty rejestrowe Twojej spółki. Zatem, nie ma konieczności, abyś w celach rejestracyjnych udawał się osobiście na Wyspy Brytyjskie.

O dostępności nazwy firmy decyduje fakt, czy wybrane przez Ciebie nazewnictwo nie jest zajęte przez znak firmowy innego przedsiębiorstwa. Dostępność nazw można sprawdzić osobiście w biurze Companies House (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) lub klikając w poniższy link. Jednak korzystając z usług naszego biura – dostajesz gwarancję pełnej weryfikacji nazwy swojej firmy. Sprawdzamy, czy nazwa jest dostępna oraz, czy spełnia wszystkie wymogi formalne. http://wck2.companieshouse.gov.uk//wcframe?name=accessCompanyInfo

Spółka Limited (LTD) jest brytyjskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego rodzaju działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest ogromna i wciąż wrasta. Jest to spowodowane przede wszystkim uproszczoną procedurą rejestracyjną tego rodzaju firm. Inne kryterium w podejmowaniu decyzji o założeniu angielskiej spółki Limited stanowi fakt, że nie istnieje wymóg formalny dotyczący minimalnej wysokości kapitału założycielskiego.

Ponadto, finanse Twojej spółki LTD są całkowicie odrębne od Twoich prywatnych środków finansowych. Oznacza to, że za firmowe niepowodzenia, czy problemy odpowiadasz jedynie do wysokości wniesionego wkładu, tj. do wartości posiadanych akcji. Szczególnie interesujące jest to, że zakładając spółkę LTD w UK – wcale nie musisz być mieszkańcem/rezydentem Wielkiej Brytanii. Musisz jednak dysponować angielskim adresem, pod którym Twoja firma zostanie zarejestrowana. Jeśli nie posiadasz rzeczywistego adresu rejestracyjnego – udostępni Ci go nasza firma w ramach usług, jakie świadczymy. Rejestracja spółki LTD jest prosta i może odbyć się online.

Pamiętaj jednak, że spółka LTD musi posiadać dyrektora. Dane osoby, która będzie pełnić w Twojej firmie funkcję dyrektora należy podać już w procesie rejestracyjnym. Dyrektorem może zostać osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub inna firma. Możesz też funkcję tę przypisać sobie samemu, jako udziałowcowi spółki. W spółkach LTD może także funkcjonować szerszy zarząd, np. jeden dyrektor i sekretarz lub kilku dyrektorów, z których jeden będzie pełnił funkcję sekretarza. Funkcja sekretarza jest jednak opcjonalna i prawo brytyjskie nie wymaga jej ustanawiania. Zyski generowane przez Twoją spółkę LTD podlegają opodatkowaniu rocznym podatkiem dochodowym Corporation Tax. Wysokość podatku należnego zależy oczywiście od wysokości uzyskiwanych zysków. Zyskiem jest w tym przypadku przychód przedsiębiorstwa, pomniejszony o koszty uzyskania.

Rejestracja spółki w Anglii nie wymaga Twojej osobistej obecności w tym kraju. Formalności można bowiem dopełnić drogą elektroniczną. Nasza firma przygotuje Twoje dokumenty rejestracyjne i dostarczy je do brytyjskiego KRS, tj. Companies House. Twojej osobistej wizyty na Wyspach Brytyjskich wymaga jednak chęć otwarcia rachunku bankowego dla spółki LTD w UK oraz formalności związane z uzyskaniem numeru identyfikacyjnego NIN.

Udziałowcem w spółce jest osoba fizyczna, posiadająca udziały, tj. akcje tej spółki. W spółkach LTD udziałowcami są najczęściej sami założyciele i tym samym właściciele przedsiębiorstw. Jednak udziały w spółkach mogą posiadać również inne osoby fizyczne oraz inne spółki. Co do ilości udziałowców w spółce – prawo brytyjskie nie stawia żadnych wymogów formalnych. Jeżeli chcesz pozostać jedynym udziałowcem w swojej spółce – jesteś zobligowany do pełnienia funkcji dyrektora tej firmy. Wówczas też zyski generowane przez spółkę (po odprowadzeniu należnego podatku) pozostają wyłącznie w Twoich rękach. W sytuacjach, kiedy udziałowców jest więcej – zyski spółki dzieli się pomiędzy nich, zgodnie z zapisami dokonanymi w statucie spółki i wypłaca dywidendy.

Podstawowa stawka podatku VAT w Wielkiej Brytanii wynosi od stycznia 2011 roku 20%. Nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w UK muszą jednak rejestrować się na VAT. Obowiązku takiego nie mają właściciele firm, w których obroty w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyły określonego progu dochodowego. Próg ten stanowi roczna kwota GBP 79,000.00. Właściciele przedsiębiorstw wykazujących niższe obroty – mają w kwestii rejestracji się na VAT dowolność. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na rejestrację VAT – Twoje rozliczenia tego podatku będą dokonywać się kwartalnie, tj. co 3 miesiące. Podmioty nieaktywne – w ogóle nie mają możliwości ubiegania się o numer VAT.

W przypadku spółek LTD – rok finansowy obowiązuje indywidualnie i jest zależny od daty rejestracji spółki. Jeżeli nie odpowiada Ci obowiązywanie Twojego roku finansowego – możesz wystąpić do właściwych urzędów brytyjskich o zmianę terminów jego rozpoczynania się i kończenia.

Od momentu przystąpienia Polski do Konwencji Haskiej, tj. od 14 sierpnia 2005 roku – nie trzeba legalizować zagranicznych dokumentów urzędowych w polskich placówkach konsularnych. Zgodnie z postanowieniami Konferencji Haskiej z 1961 roku, na dokumenty można nakładać certyfikat o nazwie Apostille. Certyfikat ten wydaje organ wyznaczony przez strony wspominanej powyżej konwencji. Apostille poświadcza autentyczność zagranicznych dokumentów i legalność źródła ich wystawienia.

Pamiętaj jednak, że Apostille nie zatwierdza treści dokumentu. W rzeczywistości, certyfikat poświadcza jedynie oryginalność postawionych na dokumentach pieczęci oraz złożonych podpisów. Poświadczenie Apostille jest wymagane w przypadku większości dokumentów związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy poza granicami Polski. Jeśli zakładasz spółkę LTD w UK z całą pewnością będziesz zmuszony ocertyfikować dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość, jak również akt założycielski, statut, itp. dokumentację firmową. W podobny certyfikat powinny być opatrzone dokumenty, które przesyłają do Ciebie brytyjskie urzędy, np. Companies House.